Please Sign Petition → SAIL Medical College at Rourkela & Upgrading IGH to Super Speciality Hospital
 
Upcoming Events
 

Do you think Hemanand Biswal can bring ESIC MC&H to RKL ?
Total Votes: 2591 Started: October 1, 2010 Back to Vote Screen
ARCHIVE
August 2022
M T W T F S S
     
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

Achievements - Rourkela News

Pages: Prev 1 2 ...6 7 8 9 10 Next
ÏÚ¨Ïá³ÑÚÏ »Û¤ áÏÚÕÆÜtýÏ ÂÛÆÛ½Û ×óÙûü Èij ÑÚËê

ÏÚ¨Ïá³ÑÚÏ »Û¤ áÏÚÕÆÜtýÏ ÂÛÆÛ½Û ×óÙûü Èij ÑÚËê

Date : 20 Jul, 2010

ÆÛ³½áÏ ¤ÆÝcÛü ×ÌóÑÈÝÏ ÊÛÕóÊÛÄ÷ÚÒüÍüÏ 23ÂÌ ×ÌÚÊoûÆ ¨×ìÊáÏ ÏÚ¨Ïá³ÑÚÏ áÏÚÕèÆÜ ³ÝºÝÏ ×ôÚÂá³ÚoÏ ÏÚºÆÛÂÜ ÊÛ¼ÚÆáÏ ×̵õ ÊÛÕó ÊÛÄ÷ÚÒüÍüáÏ ÈõÃÌ áÕõÁÜáÏ ÈõÃÌ ×öÚÆ ØÚ×Ñ ³ÏÛ ×óÙûü Èij ÈÚ¦¹‚Ûê

3 comments | Continued
¬×ÜÍü ÎÝÊ á¸×è ×óÙûü Èij ÊÛáºÂÚ ¨³ìÒü ÏyýÆtÝý ¤ÚϬ×èÈÛ È²ÏÝ ×ÌóiûÆÚ

¬×ÜÍü ÎÝÊ á¸×è ×óÙûü Èij ÊÛáºÂÚ ¨³ìÒü ÏyýÆtÝý ¤ÚϬ×èÈÛ È²ÏÝ ×ÌóiûÆÚ

Date : 19 Jul, 2010

ÆÛ³½áÏ ¸ÜÆÏ áʺۜ ¾ÚáÏ ¤ÆÝcÛü ¬×ÜÍü ÎÝÊ á¸×è ¸sÛü¤Æ×ÛÈèáÏ ÏÚ¨Ïá³ÑÚÏ ¨³ìÒü ÏyýÆ ×ÚØÝ 14 ÊÖûÏÝ ³Ì ʵûáÏ ¸sÛü¤Æ áØÚ¦ Ê÷¥ÛµÂ ËÚáÊ áµÚ½Û¬ ×óÙûü ¬Êœ ½ÛÌè ¦áË`üáÏ ÌÅ÷ ×óÙûü Èij ÑÚ˳ÏÛ¹‚Û ê

0 comments | Continued

ÈÄðÕõÜ ÄÛÑñÛÈè ÂÛ³ûÜtÝý ¿Û ÑÛ½è ¨ÈÚÅÛ ÈõÄÚÆ

Date : 16 Jul, 2010

Èõ×Ûi ¤‚ºûÚÂÜÍü Ø³Û á´ÒüÚÒÛü ÈÄðÕõÜ ÄÛÑñÛÈè ÂÛ³ûÜtÝý ×ÌóÑÈÝÏ ÊÛÕóÊÛÄ÷ÚÒüÍü ×ÇÚƺƳ ¿Û ÑÛ½è ¨ÈÚÅÛ ÈõÄÚÆ ³ÏÛ¹Ûê

0 comments | Continued
¤‚ºûÚÂÜÍü ×Ýá³Ú³Ú¦Ï ³ßÂÜ ³õÜ¿ÚÊÛÂè ÏÚºÜÊtÝý ÏÚ¨Ïá³ÑÚáÏ ×ÌóiûÆÚ

¤‚ºûÚÂÜÍü ×Ýá³Ú³Ú¦Ï ³ßÂÜ ³õÜ¿ÚÊÛÂè ÏÚºÜÊtÝý ÏÚ¨Ïá³ÑÚáÏ ×ÌóiûÆÚ

Date : 8 Jul, 2010

ÕõÜÑtýÚÏ ÏÚºÅÚÆÜ ³ÑáÌóÚ ¾ÚáÏ µÂ ºÝÆ 29ÏÝ ºÝÑÚ¦ 3 ÂÚÏÛ´ ÈÎû÷‚ ¤ÆÝcÛü Öcü ¤‚ºûÚÂÜÍü ×Ýá³Ú³Ú¦ ÈõÂÛáÎÚµÜÂÚáÏ ËÚµ áƦ ÏÚ¨Ïá³ÑÚ áÉýÏÛÃÛÊÚ ÏÚºÜÊ ×ÛœØtÝý ÏÚ¨Ïá³ÑÚ á’üÚ½û×è ¤Úá×Ú×Û¬×Æ ÂÃÚ ÊkÝ ÕÝáËpöAtý ȲÏÝ ×ÌóiûÆÚ rÚÈÆ ³ÏÚÎÚ¦¹Ûê

0 comments | Continued
³õÜ¿Ú á²ÂõáÏ ºÛÑñÚÏ ¤Ú¨ ºáÁ ¤ÚÄÛÊÚ×Ü »Û¤Ï ³ßÂÛÂó

³õÜ¿Ú á²ÂõáÏ ºÛÑñÚÏ ¤Ú¨ ºáÁ ¤ÚÄÛÊÚ×Ü »Û¤Ï ³ßÂÛÂó

Date : 7 Jul, 2010

áÄÕÏ Ø³Û ¬‚A¿ÛÕÚÒü ³ÝØÚÎÚ¨ÃÛÊÚ ›¿ÛÕÚÏ ×Ýjϵ¿ ºÛÑñÚáÏ Ø³Û ×ØÛ ¤Æ÷ á´Òü ÈõÂÛ ÌÅ÷ ÄÛÆ³Ý ÄÛÆ ¤ÚµõØ ÊÀÛÊÚáÏ ÑÚµÛ¹Ûê

1 comment | Continued

RSP bags OHSAS certification for Occupational Health and Safety standards

Date : 23 Jun, 2010

Rourkela : Rourkela Steel Plant (RSP) has added another feather to its cap by bagging the OHSAS 18001: 2007 certification for Occupational Health and Safety standards

0 comments | Continued

Women’s Self Help group spreads wings under patronage of Rourkela Steel Plant

Date : 21 Jun, 2010

Rourkela: Under the patronage of Rourkela Steel Plant (RSP) several Self Help Groups (SHG) functioning in the periphery villages started small business ventures, are now ready to explore new horizons of entrepreneurship.

0 comments | Continued

Rourkela Steel Plant Exports Plates to Dubai

Date : 21 Jun, 2010

Rourkela: Rourkela Steel Plant has exported a consignment of 2700 tons of Plate Mill plates to Dubai, against an order placed by M/s Stemcor MESA DMCC of Dubai. The consignment comprises two grades of plates, viz. BSEN 10025 S275 JR+AR and ASTM A36.

0 comments | Continued
DPS students outshined in CBSE result

DPS students outshined in CBSE result

Date : 29 May, 2010

Rourkela: Delhi Public School, Rourkela students outshined in CBSE Class-X.

1 comment | Continued

¤Ú¦¤Ú¦½Û ÈõáÊÕÛ³ÚáÏ ÏÚ¨Ïá³ÑÚ ¹ÚÂõtý ×ÉýÒüÂÚ

Date : 27 May, 2010

ÏÚ¨Ïá³ÑÚ: µÂ³ÚÑÛ ×ÊûËÚÏÂÜÍü ¤Ú¦¤Ú¦½Û ÈõáÊÕÛ³Ú ÈÏܲÚáÏ ÏÚ¨Ïá³ÑÚÏ ¹ÚÂõÌÚáÆ ×ÉýÒüÂÚ ÑÚË ³ÏÛ¹‚Ûê

0 comments | Continued
Pages: Prev 1 2 ...6 7 8 9 10 Next
Back to Top
POWERED AT
Join us at
  • facebook
  • twitter
  • Myspace
  • Digg