Please Sign Petition → SAIL Medical College at Rourkela & Upgrading IGH to Super Speciality Hospital
 
Upcoming Events
 

Do you think Hemanand Biswal can bring ESIC MC&H to RKL ?
View Results
ARCHIVE
December 2022
M T W T F S S
     
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  

Featured - Rourkela News

Pages: Prev 1 2 ...6 7 8 9 10 Next

ÏÚ¨Ïá³ÑÚáÏ ¦¬×è¤Ú¦ áÌ¿Û³ÚÑ ³áѺ ÄÚÊÛáÏ áÕÚËÚÎÚÂõÚ › ÊÛá²ÚË ¤Ú×‚Ú 1 áÏê

Date : 20 Jun, 2010

ÏÚ¨Ïá³ÑÚ: µÂ ÊÖû á×áøÌóÏ ÌÚ×ÏÝ ÏÚ¨Ïá³ÑÚáÏ á³jõ ×ϳÚÏtý ÄóÚÏÚ Èõ„ÚÊÛ ¦¬×è¤Ú¦ áÌ¿Û³ÚÑè ³áѺ › Ø×èÈÛ½ÚÑ ×öÚÈÆÚ ÈÚ¦¡ µ¾Û › ³ÚÎû÷Ï לµõÚÌ ×ÌÛÂÛ È²ÏÝ ¨¥ ÄÚÊÛ áƦ ¤Ú×‚Ú ºÝÑÚ¦ 1 ÂÚÏÛ´áÏ ¬³ Ê¿ ÅÏÁÏ µÁ áÕÚËÚÎÚÂõÚ › ÊÛá²ÚË ÈÚ¦¡ ÆÛ“üoÛ áØÚ¦¹Ûê ¨¥ ÄÚÊÛ³Ý áƦ µÂ 10 ÌÚ× ÌÅ÷áÏ ×œµõÚÌ ×ÌÛÂÛ È²ÏÝ ÊÛËÛÆô ³ÚÎû÷³õÌ µõØÁ ³ÏÚÎÛÊÚ ×ØÛ ÏÚº÷ › á³jõ ×ϳÚÏtÝý ¨¥ ÄÚÊÛ ×ȲáÏ ÄßÀ ÎÝ¥Û ¨È×öÚÈÛ ³ÏÚÎÚ¦ÃÛÑÚê

0 comments | Continued

¦¬×è¤Ú¦ ×vý¾Æ ȲÏÝ ÏÚ¨Ïá³ÑÚáÏ á¿`üÚÑè áÌ¿Û³ÚÑ ³áѺ ×öÚÈÆÚÈÚ¦¡ ¨Ä÷ÌÏ ÈõÂÛÊÚÄê

Date : 17 Jun, 2010

ºÝÆ 16 ÂÚÏÛ´ ÄÛÆ ÄÛÑñÜÏÝ ¦¬×è¤Ú¦ ×vý¾ÆÏ ¬³ ÈõÂÛÆÛÅÛ ÄÒü ÏÚ¨Ïá³ÑÚ µ„áÏ ¤Ú×Û ¬¾ÚáÏ ¬³ á¿`üÚÑè áÌ¿Û³ÚÑ ³áѺ ×öÚÈÆÚ ÈÚ¦¡ ¤ÚÆÝ×vÛý³ ×ÝÊÛÅÚ ¨ÈáÏ ¤ÆÝÅ÷ÚÆ ³ÏÛ áÉýÏÛÎÚ¦¹‚Û ê ¦¬×è¤Ú¦ ×vý¾ÆÏ ÆÛÍüÌÚÆÝÎÚÍüÜ á¿`üÚÑ ³áѺ ÈÚ¦¡ 5 ¬³Ï ºÌÛ ×ØÛ ÊÛÄÝ÷Âè ×ÏÊÏÚØ › áÎÚµÚáÎÚµÏ ×ÝÊÛÅÚ ÃÛÊÚ ¤ÚÊÕ÷³ ê

5 comments | Continued
ÏÚºµÚvýÈÝÏ³Ý ¨È´~ü ÌÚÆ÷ÂÚ  ÈÚ¦¡ ÄÚÊÛ

ÏÚºµÚvýÈÝÏ³Ý ¨È´~ü ÌÚÆ÷ÂÚ ÈÚ¦¡ ÄÚÊÛ

Date : 4 Jun, 2010

×Ýjϵ¿ ºÛÑñÚÏ ÈÝÏÚÂÆ ÂÃÚ ¤Æ÷ÂÌ ÊßØ ÕÛŒüÚqÒü ËÚáÊ ÈÏÛ¸Û ÏÚºµÚvýÈÝÏ³Ý ¨È´~ü ÌÚÆ÷ÂÚ áÄÊÚ³Ý ÊÛËÛÆô ÌØÑáÏ áØÚ¦¤Ú×ÝÃÛÊÚ ÄÚÊÛ ¬áÊ ÈÝÁÛ áºÚÏ ÅÏÛ¹Û ê

0 comments | Continued

Rourkela Pollution Control Board office fails to discharge its Responsibility

Date : 27 May, 2010

Rourkela: It may be vast area of operation or crunch of staff but in result the Pollution Control Board, Rourkela office has failed to discharge its responsibility properly.

1 comment | Continued

¤Ú¦ºÛ¬¸è³Ý áÌ¿Û³ÚÑè ³áѺáÏ ÈÏÛÁ ³ÏÛÊÚ³Ý ×óÂã Èõ„ÚÊ ÄÛ¤ÚÎÛÊ

Date : 18 May, 2010

ÏÚ¨Ïá³ÑÚáÏ ¦¬×è¤Ú¦ áÌ¿Û³ÚÑ ³áѺ ÈõÂÛcüÚ ÈÚ¦¡ ÊÛËÛÆô ÌØÑÏÝ ÄßÀ › ÎÝ¥Û ÎÝ¥ ÄÚÊÛ ¨È×öÚÈÆ áØÊÚ ×áÂó ¬ØÚ³Ý ËÝÊáÆÕóÏáÏ ×öÚÈÆ ÆÛÌá‚ ¦¬×è¤Ú¦×Û ÆÛ“üoÛ µõØÁ ³ÏÛÊÚ ÈáÏ ÏÚº÷ ×ϳÚÏ ÌÅ÷ ¬ÃÛÈÚ¦¡ ¤ÚÊÕ÷³ ºÌÛ áÎÚµÚ¦ ×ÚÏÛ¹‚Ûê ¬ØÚ³Ý áƦ ÏÚ¨Ïá³ÑÚÊÚ×Ütý ÌÅ÷áÏ ×ßaÛü áØÚ¦ÃÛÊÚ ÈõÊÒü ºÆ ¤×á‚ÚÖ³Ý ÈõÕÌÛ ³ÏÛÊÚ³Ý ÎÚ¦ ÏÚº÷ ×ϳÚÏ ¬³ ÊÛ³Œü ¨Ä÷Ì ºÚÏÛ Ï´ÛÃÛÊÚ ºÁÚ È¿Û¹Û ê

4 comments | Continued

×Ýjϵ¿ ºÛÑñÚáÏ ÂÚÈÌÚÂõÚ 47 ¿ÛµõÜ ¹Ý¦¡ÑÚ : ºÆºÜÊÆ ¤„Ê÷„

Date : 13 May, 2010

̦ ÌÚ×Ï ÈõÃÌ ×ƒüÚØáÏ ×Ýjϵ¿ ºÛÑñÚÏ ÊÛËÛÛÆô ×öÚÆáÏ ÈÊÆ ×Úvý³Ý ×óŒü ÊÖûÚ áÎڵݡ ÄÛÆÏ ÂÚÈÌÚÂõÚ ÈõÚÍü 40 ¿ÛµõÜ³Ý ØõÚ× ÈÚ¦ÃÛÑÚê

0 comments | Continued
´ÝÊè Õܶõ ¤ÚÏèºÛ¬¸ ×sÞüÙûü  ºÛÑñÚ„ÏÜÍü ¸Û³Û×ìÚÒüÍüáÏ ÈÏÛÁ áØÊ

´ÝÊè Õܶõ ¤ÚÏèºÛ¬¸ ×sÞüÙûü ºÛÑñÚ„ÏÜÍü ¸Û³Û×ìÚÒüÍüáÏ ÈÏÛÁ áØÊ

Date : 30 Apr, 2010

1998 ÏÝ ÏÚ¨Ïá³ÑÚ ×ϳÚÏÜ ¸Û³Û×ìÚÒüÍü (¤ÚÏèºÛ¬¸è)³Ý ºÛÑñÚ „ÏÜÍü ÌÚÆ÷ÂÚ ÌÛÒÛüÃÛáÑ ÌÅ÷ ÊÛËÛÆô ×ÌÍüáÏ ×ϳÚÏÜ ÆÛ“üoÛ ×ÊÝ ÆÚÑÛÉÛýÂÚ ÂáÒü ÏØÛÎÛÊÚ áÎڵݡ ¤Ä÷ÚÊÅÛ ×sÞüÙûü ºÛÑñÚ„ÏÜÍü ¸Û³Û×ìÚÒüÍüÏ ÌÚÆ÷ÂÚ ÈÚ¦ÈÚÏÛÆÚØÛ¡ê

0 comments | Continued

Mercury soars to 46 degre; life become tedious in steel city

Date : 27 Apr, 2010

The life has become tedious in steel city due to abruptly hike in temperature to 46 degree Celsius in the month of April. In addition to this the regular electricity cut and water crisis have made the life more miserable.

0 comments | Continued
áÄÕÏ ÄóÛÂÜÍü ºÚÑÛ¤ÚÆÚÔóÚÑÚÊÚµ ¤ÚÌèá³Ú ×ÛÌèá³Ú ×ØÜÄ ×öÒüü

áÄÕÏ ÄóÛÂÜÍü ºÚÑÛ¤ÚÆÚÔóÚÑÚÊÚµ ¤ÚÌèá³Ú ×ÛÌèá³Ú ×ØÜÄ ×öÒüü

Date : 26 Apr, 2010

ËÚÏÂÏ ×óÚÅÜÆÂÚ ×œµõÚÌÏ ¦ÂÛØÚ×áÏ ÈyýÚÊÏ ¤ÌßÂ×Ï ×öÛ ºÚÑÛ¤ÚÆÚÔóÚÑÚÊÚµ ¶½ÁÚÏ ¾Û³è á³Ú¿Û¬ ÊÖû ÈáÏ ×Ýjϵ¿ ºÛÑñÚÏ ÊÛÏÌÛÂõÈÝÏ ÆÛ³½×ö ÏÚ¬ÊµÚ ¤qÒüáÏ ×œµ¾Û áØÚ¦ÃÛÑÚ ¤ÚÌèá³Ú-×ÛÌèá³Ú µÝÒÛü³Ú~üê

1 comment | Continued

It’s development or devastation ?

Date : 21 Apr, 2010

It is undoubted that in Odisha the urban development has always come at the cost of environment. And this has once again noticed in steel city when the mercury has soared to 46 C. It is shocking that though the PWD and Rourkela Municipality are active in chopping off the old trees from the road side for widening of the road but none of the executing agencies is thrusting on the plantation elsewhere and both the administration and forest department are keeping silent for years together. This action of executing agencies and administration has not only raises eyebrows but also the public feel they are pulled to the devastation.

0 comments | Continued
Pages: Prev 1 2 ...6 7 8 9 10 Next
Back to Top
POWERED AT
Join us at
  • facebook
  • twitter
  • Myspace
  • Digg