Please Sign Petition → SAIL Medical College at Rourkela & Upgrading IGH to Super Speciality Hospital
 
Upcoming Events
 

Do you think Hemanand Biswal can bring ESIC MC&H to RKL ?
View Results
ARCHIVE
December 2021
M T W T F S S
     
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Sports - Rourkela News

Pages: Prev 1 2 ...12 13 14 15 16 Next
¤aüÌ ¤ÚÏè¬×èÈÛ µõÚÌÜÁ Ø³Û ¨ÄèÎÚÈÛÂ

¤aüÌ ¤ÚÏè¬×èÈÛ µõÚÌÜÁ Ø³Û ¨ÄèÎÚÈÛÂ

Date : 13 Sep, 2010

ÏÚ¨Ïá³ÑÚ ¦’üÚ ³ÚÏ´ÚÆÚ ³õÜ¿Ú ÊÛËÚµ ¤ÚÆݳÞÑ÷áÏ µÂ ¤µaü 29ÂÚÏÛ´áÏ ¤ÚÏàü áØÚ¦ÃÛÊÚ ¤aüÌ ¤ÚÏè¬×èÈÛ µõÚÌÜÁ Ø³Û ÈõÂÛáÎÚµÛÂÚ ¤ÚºÛ לÅ÷ÚáÏ ¨ÄèÎÚÈÛ áØÚ¦ÎÚ¦¹Ûê

0 comments | Continued
ÊÛÕó Õ¥ÛËÚÏáoÚÒüÆ ÈõÂÛáÎÚµÛÂÚáÏ áÄÕ³Ý áµæÏÊÚÆóÜ ³áÑ ÏÚ¨Ïá³ÑÚÏ ×výÜÂÚ

ÊÛÕó Õ¥ÛËÚÏáoÚÒüÆ ÈõÂÛáÎÚµÛÂÚáÏ áÄÕ³Ý áµæÏÊÚÆóÜ ³áÑ ÏÚ¨Ïá³ÑÚÏ ×výÜÂÚ

Date : 6 Sep, 2010

¤µaü 30ÏÝ ¸ÒÛü ÌÚ× 4 ÂÚÏÛ´ ÈÎû÷‚ á¸³è µÁÏÚº÷Ï ÈÛÑèá×Æè ¾ÚáÏ ¤ÆÝcÛü ÊÛÕó Õ¥ÛËÚÏáoÚÒüÆ ÈõÂÛáÎÚµÛÂÚáÏ ËÚÏÂÏ ÈõÂÛÆÛÅÛÂó ³ÏÛ áÊõÚ¼è Èij ØÚ×Ñ ³ÏÛ¹‚Û ÏÚ¨Ïá³ÑÚÏ ×výÜÂÚ ×ÛœØê

0 comments | Continued
¤ÚÏè¬×èÈÛ  ȲÏÝ µõÚÌÜÁ Ø³Û ÈõÂÛáÎÚµÛÂÚ ¨Äè¶Ú½ÛÂ

¤ÚÏè¬×èÈÛ È²ÏÝ µõÚÌÜÁ Ø³Û ÈõÂÛáÎÚµÛÂÚ ¨Äè¶Ú½ÛÂ

Date : 30 Aug, 2010

×öÚÆÜÍü ÊÛºÝ ÈgÆÚÍü³ Ø³Û aüÚ¿ÛÍüÌè¾ÚáÏ ÏÚ¨Ïá³ÑÚ ¦’üÚ ³ÚÏ´ÚÆÚ ³õÜ¿Ú ÊÛËÚµ ȲÏÝ ºÚÂÜÍü ³õÜ¿Ú ÄÛÊ×áÏ µõÚÌÜÁ Ø³Û ÈõÂÛáÎÚµÛÂÚ ¨Äè¶Ú½Æ áØÚ¦ÎÚ¦¹Ûê

0 comments | Continued
¤ÚÏè¬×èÈÛ µõÚÌÚqÒü ÉÝý½èÊÑ ÈõÂÛáÎÚµÛÂÚ ¨ÄèÎÚÈÛÂ

¤ÚÏè¬×èÈÛ µõÚÌÚqÒü ÉÝý½èÊÑ ÈõÂÛáÎÚµÛÂÚ ¨ÄèÎÚÈÛÂ

Date : 25 Aug, 2010

¸ÒÛü ÌÚ× 15 ÂÚÏÛ´ÏÝ ×öÚÆÜÍü ¦’üÚ aüÚ¿ÛÍüÌè¾ÚáÏ ¸ÚÑÛ¤Ú×ÛÃÛÊÚ µõÚÌÚqÒü ÉÝý½ÊÑ ÈõÂÛáÎÚµÛÂÚ ×ÌÚƒü áØÚ¦¹Ûê

0 comments | Continued
×ÊûËÚÏÂÜÍü ¬Æè×Û×Û Ø³Û ¨ÄèÎÚÈÛÂ:¨ËÍü ÊÛËÚµáÏ ›¿ÛÕÚ ¸sÛü¤ÚÆè

×ÊûËÚÏÂÜÍü ¬Æè×Û×Û Ø³Û ¨ÄèÎÚÈÛÂ:¨ËÍü ÊÛËÚµáÏ ›¿ÛÕÚ ¸sÛü¤ÚÆè

Date : 18 Aug, 2010

ÈÚÆáÈÚÖ á’üÚ½û×è ØáaüÑ ÈÏÛ×ÏáÏ µÂ 11 ÂÚÏÛ´ÏÝ ¤ÚÏàü áØÚ¦ÃÛÊÚ ×ÊûËÚÏÂÜÍü ¬Æè×Û×Û Ø³Û ÈõÂÛáÎÚµÛÂÚ µÂ³ÚÑÛ ¨ÄèÎÚÈÛ áØÚ¦ÎÚ¦¹Ûê

0 comments | Continued

¤ÚÏè¬×èÈÛ È²ÏÝ µõÚÌÜÁ ÉÝý½èÊÑè ½ÝÙûüÚáÌ` ¨Äè¶Ú½ÛÂ

Date : 16 Aug, 2010

64ÂÌ ×óÚÅÜÆÂÚ ÄÛÊ× ¤Ê×ÏáÏ ÏÚ¨Ïá³ÑÚ ¦’üÚ ³ÚÏ´ÚÆÚ ³õÜ¿Ú ÊÛËÚµ ȲÏÝ µõÚÌÜÁ ÉÝý½èÊÑè ½ÝÙûüÚáÌ`ü ¨Äè¶Ú½Û áØÚ¦ÎÚ¦¹Ûê

0 comments | Continued

ºÚÂÜÍü ÈõÂÛáÎÚµÛÂÚáÏ ÏÚ¨Ïá³ÑÚÏ ×výÜÂÚtÝý ×óÙûü Èij

Date : 9 Aug, 2010

ÏÚ¨Ïá³ÑÚÏ »Û¤ ×výÜÂÚ ×ÛœØ ÂÚÌÛÑèÆÚ¿ÝÏ á³Ú¦ÌóÚ½ÝÏèáÏ ¤ÆÝcÛü 28ÂÌ ºÚÂÜÍü ÊÏÛcü Õ¥Û ËÚáÏÚoÒüÆ ÈõÂÛáÎÚµÛÂÚáÏ 82.5 á³ºÛ ÊµûáÏ ×óÙûü Èij ØÚ×Ñ ³ÏÛ¹‚Ûê

0 comments | Continued
¤ÚÏè¬×èÈÛ È²ÏÝ á¸×è ÈõÕÛ²Á ÕÛÊÛÏ ¨Äè¶Ú½ÛÂ

¤ÚÏè¬×èÈÛ È²ÏÝ á¸×è ÈõÕÛ²Á ÕÛÊÛÏ ¨Äè¶Ú½ÛÂ

Date : 31 Jul, 2010

¦’üÚ ³ÚÏ´ÚÆÚ ³õÜ¿ÚÊÛËÚµ ¤ÚÆݳÞÑ÷áÏ ¦’üÚ aüÚ¿ÛÍüÌ ÈÏÛ×ÏáÏ ÆÊڵ á¸×è á´ÒüÚÒüÜÌÚÆtý ÈÚ¦¡ ¬³ á¸×è ÈõÕÛ²Á ÕÛÊÛÏ ¤ÚÏàü áØÚ¦¹Ûê

0 comments | Continued
Desouza School lifted the  Open School Football  Trophy

Desouza School lifted the Open School Football Trophy

Date : 25 Jul, 2010

Rourkela : In RSP Open School football Tournament final, Desouza School lifted the trophy by defeating Ispat Vidyamandir in a tough fighting match held on 24th July at Ispat Stadim by 4 – 3 goal in Sr. Group

0 comments | Continued

RSP Open School Football Tourney Final on 24th July

Date : 23 Jul, 2010

The final of Open School Football tourney ( Jr. and Sr. Group) organised under the aegis of Rourkela Steel Plant to be held on 24th July 2010 at Ispat Stadium , Sector – 6

0 comments | Continued
Pages: Prev 1 2 ...12 13 14 15 16 Next
Back to Top
POWERED AT
Join us at
  • facebook
  • twitter
  • Myspace
  • Digg